FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री भिमेश्वर राधाकृष्ण वेद विद्या आश्रम गुरुकुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९,ईटहरा गुरुकुल डिल्लीराम गुरागाई ९८४२०७२७८७
श्री गोपेश्वर वेद्य विद्या आश्रम गुरुकुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१०,सोमबारे गुरुकुल ठगेन्द्र प्रसाद खनाल ९८४२४५८६५०
श्री मदर्शा इस्लामिया उलन आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर मदर्शा मो. हसिव ९८००९७९८९६
श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा मो. ताहिर आलम ९८०५३३७८९२
श्री दारुल उलुम मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा मो.महबुब आलम ९८१७३१५८६०
श्री एजाजिया मदर्शा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर मदर्शा अब्बु बक्कर ९८१९३०४६७४
श्री बालज्योति इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया संस्थागत खड्ग ब.राजवंशी ९८०७३७९३८८
श्री मुनसाइन इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर संस्थागत प्रकाश ढकाल ९८४२३४८५६९
श्री साइनिङ स्टार इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा संस्थागत सावित्र आचार्य ९८१४३७२०७७

Pages