FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालय विदा सम्वन्धमा ।(श्री सामुदायिक,संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयहरु सबै) ) ७७/७८ 10/16/2020 - 16:23
आ.व. २०७६/७७ रतुवामाई नगरपकलिकामा हुने क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमहरु । ७६/७७ 11/29/2019 - 13:23 PDF icon आ.व. २०७६।७७ रतुवामाई नगरपकलिकामा हुने क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमहरु ।
आ.व. २०७६/७७ रतुवामाई नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु । ७६/७७ 11/29/2019 - 10:49 PDF icon आ.व. २०७६.७७ रतुवामाई नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु
आ.व.- २०७६/७७ रतुवामाई नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु । ७६/७७ 11/29/2019 - 10:46 PDF icon आ.व.- २०७६.७७ रतुवामाई नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकामा प्रदेश सरकारवाट चालु आ.व. मा सशर्त अनुदानवाट संचालन हुने योजनाहरु । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:10 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.७६ सशर्त अनुदानवाट संचालन हुने नगर योजना.pdf
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपकलिकामा हुने क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमहरु । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:05 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.७६ कर्मगत योजना तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व.- २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:02 PDF icon रतुवामाई आ.व.- ०७५.७६नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:00 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.०७६मा सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु