FAQs Complain Problems

श्री गोपेश्वर वेद्य विद्या आश्रम गुरुकुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
ठगेन्द्र प्रसाद खनाल
विद्यालयको ईमेल: 
gopeshwarbed@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२४५८६५०
विद्यालयको ठेगाना: