FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौटsort descending प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री मदर्शा इस्लामिया उलन आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर मदर्शा मो. हसिव ९८००९७९८९६
श्री एजाजिया मदर्शा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर मदर्शा अब्बु बक्कर ९८१९३०४६७४
श्री दारुल उलुम मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा मो.महबुब आलम ९८१७३१५८६०
श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा मो. ताहिर आलम ९८०५३३७८९२
श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री गोपेश्वर वेद्य विद्या आश्रम गुरुकुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१०,सोमबारे गुरुकुल ठगेन्द्र प्रसाद खनाल ९८४२४५८६५०
श्री भिमेश्वर राधाकृष्ण वेद विद्या आश्रम गुरुकुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९,ईटहरा गुरुकुल डिल्लीराम गुरागाई ९८४२०७२७८७

Pages