FAQs Complain Problems

७८/७९

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(श्री सम्वन्धित सेवा प्रदायकहरु सबै )

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना समावेश गर्ने बारे ।( श्री वडा कार्यालयहरु सबै)

कार्यक्रम/योजना नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने बारे ।(श्री २,३,४,५,६,७,९ र १० नं.वडा कार्यालयहरु)