FAQs Complain Problems

७८/७९

रोजगार सहायक पदको करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने वारे सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा सम्झौंता गर्न आउनुहुन ! (श्री गजबक्रम सापकोटा कन्स्ट्रक्सन,कचनकवल,झापा)

बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा सम्झौंता गर्न आउनुहुन ! (श्री ईनोभेसन कन्सट्रकसन प्रा.लि.,दमक,झापा)