FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

विद्यालय विदा सम्वन्धमा ।(श्री सामुदायिक,संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयहरु सबै) )

आ.व. २०७६/७७ रतुवामाई नगरपकलिकामा हुने क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमहरु ।

आ.व. २०७६/७७ रतुवामाई नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु ।