FAQs Complain Problems

श्री महेन्द्र आ.वि.(भुल्काडुब्बा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
दुृर्गा सुन्दास
विद्यालयको ईमेल: 
mahendrabasics@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८६०३९८९३४